ขั้นตอน การเตรียมเอกสาร ไฟแนนซ์รถยนต์
songaria
ข่าวสาร

ขั้นตอน การเตรียมเอกสาร ไฟแนนซ์รถยนต์

ฟอร์ด การเตรียมเอกสารไฟแนนท์

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับทำธุรกรรมสัญญา

สำหรับบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องมี

– สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
– สำเนาบัญชีบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติมของแต่ละอาชีพ

พนักงานรับเงินเดือน (บริษัทเอกชน, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)

– หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน) / Slip เงินเดือน (เดือนสุดท้าย)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เจ้าของกิจการ

เจ้าของร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือตลาดทั่วไป ให้เก็บหลักฐานเหล่านี้

 • รูปถ่ายหน้าร้าน
 • ใบเสร็จค่าเช่าที่
 • สัญญาเช่าร้านหรือเช่าสถานที่ (ถ้ามี)

ส่วนใครที่ดำเนินกิจการที่บ้านของตัวเอง จะใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักฐานได้ นำเงินเข้าทุกเดือนสม่ำเสมอ และเก็บใบเสร็จเวลาซื้อของมาขาย จะทำให้ธุรกิจของคุณดูน่าเชื่อถือ ขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านง่าย

ประกอบอาชีพค้าขาย

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์

1. ขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์ ใช้พื้นที่ออนไลน์ซื้อขายเสมือนเป็นหน้าร้าน อาจต้องมีคนค้ำประกันเป็นบางกรณี ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้เอกสารหลัก

 • ใบเสร็จการสั่งของมาขาย
 • หน้าเพจ Facebook หรือ หน้าเว็บไซต์
 • รูปสต๊อกสินค้า
 • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
2.ขายของหาบเร่แผงลอย

ค้าขายแบบไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่เป็นหลักแหล่ง เคลื่อนย้ายได้ไม่ติดอยู่กับที่ แนะนำให้เก็บเงินดาวน์บางส่วน เอกสารหลักๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ไฟแนนซ์ตรวจสอบที่มาของเงินรายได้เอกสารหลัก

 • รูปถ่ายหน้าร้าน
 • ใบเสร็จซื้อขายสินค้า
 • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท และผลการพิจารณาผลไฟฟแนนซ์ของสถาบันการเงินด้วย สิ่งที่สำคัญที่ต้องเช็กความพร้อมของพ่อค้าแม่ค้า ก็คือหลักฐานรายได้ที่เข้าบัญชีสม่ำเสมอ และมีแหล่งที่มารายได้ เพียงเท่านี้การขอสินเชื่อรถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ

– สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
– สำเนาใบเสร็จ / ใบส่งสินค้า
– สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
– สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
– สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาชีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ

หมายเหตุ : กรณีเป็นชาวต่างชาติ สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน, สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
– สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
– สำเนาหนังสือบริคนธ์สนธิ / สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
– สำเนา ภ.พ. 20 / ภ.พ. 30
– สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน+

 • finance
 • ford
 • กระบะฟอร์ด
 • ดอกเบี้ย
 • ฟอร์ด
 • ราชบุรี
 • ไฟแนนท์